Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka

w Ceradzu Kościelnym

ROK SZKOLNY 2017/2018 

Konkurs na najpiękniejszy list
1.  Cel: 
Celem konkursu będzie ożywienie sztuki pisania listów, przykładanie uwagi do estetycznego i poprawnego redagowania treści listu. (Używanie specjalnego papieru - papelerii; poszerzenie wyobraźni i kreatywności oraz umiejętność wyrażania swoich uczuć, emocji poprzez własne teksty). 

2. Temat: 
Do wyboru są dwa następujące tematy:
- Los zawsze daje drugą szansę...
- To były najlepsze wakacje w moim życiu... 
List można zaadresować do kogoś z rodziny, przyjaciela, przyjaciółki lub osoby zmyślonej. Każdy uczeń ma prawo do swobodnej interpretacji i rozwinięcia wg własnych myśli i przeżyć. 

3. Forma. 
Każdy uczeń może napisać jeden list odręcznie. (Listy nieczytelne nie będą oceniane!) Praca musi być napisana na papierze A4 i mieć formę listu w kopercie. W kopercie powinna znajdować się dodatkowa kartka z danymi ucznia (imię, nazwisko, wiek, klasa). Należy również zaadresować kopertę. Nie zaklejać koperty z listem! 

4. Oceny i nagrody:
Oceny listów dokona nauczyciel języka polskiego. Uczeń, który otrzyma I, II, III miejsce zostanie nagrodzony oceną celująca z języka polskiego oraz dyplomem. Osoby, które wezmą udział w kilku konkursach i zbiorą dużą liczbę dyplomów, zostaną dodatkowo nagrodzone na koniec roku szkolnego 2017/2018 drobnym upominkiem. 

5. Termin i miejsce:
Prace należy przekazać nauczycielowi języka polskiego do 10 XI 2017 r.

FESTYN RODZINNY 30 WRZEŚNIA